હું મરી નથી


“I am the swift uplifting rush of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry:
I am not there, I did not die.”

excerpt from Do not Stand at my Grave and Weep, by Mary Elizabeth Frye, 1932

ઇંગલીશમાંથી અનુવાદ, મે ૨૦૦૨, કોકિલા રાવળ

હું તો આછા ચમકતા તારલિયા જેવીpankhi
હું તો અંબરે ચકરાતું
તરવરતું નિરાળું પંખી
કાં સારે આંસુ મુજ કબરે
હું ત્યાં નથી
હું મરી નથી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s