મન્સૂર

મન્સૂર, કોકિલા રાવળ, મમતા વાર્તામાસિક, વર્ષ ૧, અંક ૬, એપ્રીલ ૨૦૧૨ મમતા અને મન્સુર સાથે મોટાં થયાં હતાં. બંને પડોશીના નાતે બહું નજીક આવી ગયેલાં. બંનેના જીવ મળી ગયા હતા. બંનેને વાંચવાનો બહું શોખ હતો. ચોપડીઓની અદલબદલ કરતાં, જુવાન થતાં, બંને વચ્ચે ચિઠ્ઠીઓની આપલે પણ થવા લાગી. મમતાની માના ચારે હાથ મન્સૂરની ઉપર હતા. તે … Continue reading મન્સૂર