જાદુ


ચંદ્રેશ ઠાકોરનું નિધન ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૫white_roses

ચંદ્રેશ ઠાકોર, એપ્રીલ ૨૦૧૪ ગુર્જરી ડાયજેસ્ટ પાનું ૪૧, જુવો અહિંયા.

જાદુ

એક કોરા કાગળ પર
તારું નામ લખ્યું
અને
ચેતન જાગ્યું…
મારા કોરા હાથ પર
તારો હાથ મુક્યો
અને
ભાગ્યરેખા અંકાઇ ગઇ.

આ કવિતા ચંદ્રેશભાઇના પહેલા પુસ્તકમાં (‘મોસમનો મોડો વરસાદ’) પ્રસિદ્ધ થઈ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s