દસમેં પાને


સેંટરસીટીમાં મીટીંગ હોવાથી મીનળ બસ લઇને ગઇ. સ્ટેશને પહોંચ્યા પછી તેને થોડુ ચાલવાનું હતું. તે ચાલતી જતી હતી ત્યારે દરેક ગલીને નાકે કોઇ છાપું વેંચવાનુ પ્રયત્ન કરતું હતું. તે કોઇને કોઠુ આપ્યા વગર પોતાની મીટીંગની જગ્યાએ પહોંચી. ધડીયાળમાં જોયું તો તે હજી વહેલી પહોંચી હતી. સારો દિવસ હોવાથી તેણે બહારજ ઉભા રેવાનું પસંદ કર્યુ. ત્યાં પણ ખુણા ઉપર પાછી એક છાપાવાળી ઉભી હતી. મીનળે વિચાર કર્યો કે પાછા જતી વખતે સમય પસાર કરવાં કામ આવશે. છાપું ખરિદતા તે તેની સાથે વાતે વળગી.

osaછાપાનું નામ હતું ‘One Step Away‘. એક ડોલરનાં છાપામાંથી છોકરીને 75 સેન્ટ મળતાં હતાં. જેનાથી તેની જિવન દોરી ચાલતી હતી. અને છાપાની ખાસયત તો તે હતી કે છાપું કોઇ પરિસ્તિથિને કારણે ઘરથી બહાર ફેંકાઇ ગયેલા લોકોએ (homeless) છાપી હતી. છાપાંની અંદર જે છાપેલું હતું તેના લેખક, કવિ, ચિત્રકાર બધા homeless હતા. Non-profit વાળા છાપું છાપવામાં મદદ કરે છે.

છેલ્લે છોકરી કહે છે: દસમેં પાને મારુ લખેલું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s