શીરામણ કે રોંઢો? 


parfaitશીરામણ કે રોંઢો?

Yogurt Parfait

  • ગ્રીક યોગર્ટ અથવા દહીંમાંથી પાણીનો ભાગ નીતારી લેવો.
  • હની ગ્રનોલા
  • સીઝનના ફ્રુટ (ખાટાં હોય તો જરા સાકર છાંટી થોડીવાર રહેવા દેવા.)
  • લાંબા ગ્લાસમાં દહીં, ગ્રનોલા અને ફ્રુટની ગોઠવણી કરવી. ઉપરના સ્તર ઉપર શણગાર કરવો.
  • આમાં કાતરેલી બદામ કે અખરોટ નાખી શકાય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s