ઝવેરચંદ મેઘાણી જયંતી: ૧૭ અોગસ્ટ


આજે, ૧૭ ઓગસ્ટ, ઝવેરચંદ મેઘાણીની જન્મ જયંતી છે.  તેમની રવીન્દ્ર વીણા ખોલતા, ૧૮૪ પાનાનો પ્રસાદ ધરુ છું.

સાથી

એક દિનની વાત યાદ આવે છે.  ખેતરને શેઢે ઘાંસની હરિયાળીમાં એકલી બેઠી બેઠી એક ખેડુની કન્યા બપોરે ચોટલો ઓળતી હતી. પાળેલું કુરકુરિયું પાછળથી આવીને એ કન્યાના ચોટલાને આમતેમ ઊડતો દેખી, રમત માની, કુદાકુદ કરતું ડાઉડાઉ બોલીને ચોટલાને વારમવાર કરડવા લાગ્યું. કન્યાએ પોતાની ગર્દન મરડીને ગલુડિયાને હેડ! હેડ! કર્યું; એટલે તો ગલૂડિયાને રમવાની વધુ ચાનક ચડી. કન્યાએ એને હાથ ઉપાડીને માર્યો તો પછી ગલૂડિયાની રમત બમણી ચગી.  ત્યારે પછી ક્ન્યાએ હસીને ઊઠી, ગલૂડિયાને છાતીએ લીધું, ને પછી એને હેતના ઘબ્બા મારવા મંડી.

ચૈતાલિ, રવીન્દ્ર વીણાના સૌજન્યથી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s