શંાતિકૂચ


આ ઉનાળામાં મેં મીનળ સાથે શાંતિકૂચની સભામાં હાજરી આપી. તેઓએ કાયદામાં રહીને કેવી રીતે શાંતિકૂચ કરવી તેની સૂચનાઓ આપી. તેના અનુસંધાનમાં સવાલ જવાબ કરી સૌને બરાબર સમજણ આપી. આ વખતની સભા પર્યાવરણ ઉપર હતી.

નોર્થ ડાકોટાથી મોટા ભાગનું ક્રુડ ઓઇલ ટ્રેનથી ફિલાડેલ્ફિયા પહોંચે છે. જે ફિલાડેલ્ફિયાના મધ્યમાંથી પસાર થાય છે. જો ટ્રેનનો અકસ્માત થયો તો જ્યાંથી ટ્રેન પસાર થાય છે તેની આજુ બાજુ રહેતા ૭ લાખની વસ્તીને નુકશાન પહોંચવાની શક્યતા છે.

કેનેડામાં નાનકડા ગામમાં અકસ્માત થયો ત્યારે ૪૭ માણસો મરી ગયા. તેની વાત પણ થઇ. આ ઓઇલમાંથી કાર ચલાવવા માટે નો ગેસ બનાવી પરદેશને વેંચવાની વાત ચાલે છે. આપણા કુવા ખાલી કરવાની જરુર નથી. સાચવીને વાપરવાની જરુર છે.

પીવાનું પાણી, શાક-ભાજી વગેરે ખાવા પીવા લાયક ન રહે અને રોગચાળો ફાટી નીકળે તે બધી વાતનો પણ વિચાર કરવો ઘટે.

ત્યાર પછીની સભામાં પણ મીનળ મને તાણી ગઇ. કેનેડામાં જે ૪૭ માણસો મરી ગયા તેને માન આપવા ફ્યુનરલ પ્રોસેશન કાઢવાનું હતું.

green-umbrella
છત્રી શણગાર – કોકિલા રાવળ

પહેલાનાં જમાનામા કબ્રસ્તાનમાં વધુ ઉભા રહેવું પડે ત્યારે વરસાdecoratingદ-તડકાથી બચવા માટે છત્રી ઓઢવામાં આવતી હતી. એનુ અનુકરણ કરી છત્રીઓ
શણગારવાનું નક્કી કર્યું. પોટલક માટે એક-એક વાનગી અને સાથે એક-એક છત્રી લઇ સૌ ભેગા થયા. વાતોના ગપાટા મારતા બધાએ છત્રીનાં શણગાર કર્યા. થોડા ભાઇ-બેનો બેનર ઉપર લખાણ અને ચીત્રામણ કરતાં હતાં. પાર્ટી થઇ ગઇ.

હવે આવ્યો શાંતિકૂચનો સમય. એક પાર્કમાં સૌ પોત-પોતાનું ભાતુ લઇને છત્રી સાથે હાજર થયા. છાપાના રીપોર્ટર આવ્યા. બેન્ડ-વાજા વાળા આવ્યા. ફોટાઓ ઝડપાયાં. પોલિસની પણ હાજરી હતી.

બબેની કતારમાં બધા બેનર અને જુદા જુદા લખાણ સાથે છત્રીઓ ઓઢી ગોઠવાઇ ગયા. આગળ “ગ્રાની granny-peace-brigadeપીસ બ્રીગેડ” વોકર, લાકડી અને વ્હીચેરવાળા હતા. બાળકોને ખભ્બા ઉપર ચડાવેલા બાપાઓ પણ હતા.invest-green-energy બેંડ વાજા નગારા વગાડતા બધાં બ્રીજ ઉપર થઇને બીજી બાજુ સુધી ગયા. નીચેથી ઓઇલ ટેંકની ટ્રેઇનો પાર્ક કરેલી હતી. બ્રીજ ઉપરથી ફિલાડેલ્ફિયાની સ્કાય લાઇન દેખાતી હતી. band

પ્રોસેસન સહીસલામત પાછું ફર્યું. જાઝની મંડળી આવી સંગીતના સૂર રેલાવી સૌને થનગનાટ કરાવી ગઇ. બાળકો ફુગ્ગા લઇ દોડા દોડી કરતાં હતા. બરફના ગોળા મફતમાં વહેંચાણાં. આપણે તો ચા, થેપલા બાંધી ગયા હતા. ઉજાણી થઇ ગઇ.

જૂની આંખે નવા ચશ્મા જોયા. અને તાપમાં છત્રી ઓઢવા કામ પણ આવી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s