નદી મારા એકલાની છે?


ગાંધીજી સવારે વહેલા ઊઠે. ઊઠીને મોં ધોવાનું અને દાતણ કરવાનું. તે માટે પાણીની નાની લોટી પિકદાની પથારી પાસેજ રાખેલા હોય તે વડે ત્યાં જ પતાવે.

મોહનલાલ પંડયા કહે: બાપુ, પાણીનો તોટો છે? આ સાબરમતી વહી જાય છે. પાણીની કરકસર શું કરવા કરતા હશો?

ગાંધીજીએ એમને સામેથી પૂછ્યું: મારૂં મો તમને બરાબર સાફ થયેલું લાગે છે કે નહી એ કહોને?

પંડયાજી કહે: એ તો છે જ ને!

ગાંધીજી: તો પછી વાંધો કયાં છે? તમે લોટે લોટા પાણી વાપરો છો, પણ પલળેલા હાથ વડે મો પર પાણી ચોપડોછો. હું પાણી વડે મો બરાબર સાફ કરૂં છું. આટલું પાણી પૂરતું છે.

પંડયાજી: પણ નદીમાં આટઆટલું પાણી છે ને….

ગાંધીજી: નદીનું પાણી કોને માટે છે? મારા એકલા માટે છે?

પંડયાજી: સૌને માટે છે. આપણા માટે પણ છે….

ગાંધીજી: બરોબર, નદીનું પાણી સૌ – પશુ, પંખી, માણસ, જીવજંતુ સૌને માટેછે. મારા એકલા માટે નથી. મારા ખપ પૂરતું જરૂર હું લઉં. પણ વધારે લેવાનો મને હક નથી. સહિયારી મિલકતમાંથી ખપ કરતા વધારે આપણાથી લેવાય?

ગાંધી ગંગા, મહેંદ્ર મેઘાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s