હેલોવીન – એક અમેરિકન તહેવાર


ફિલાડેલફિયા તથા આખા અમેરિકામાં ઓકટોબરની છેલ્લી તારીખે ઉજવાતો તહેવાર હેલોવીન છે. તેમાં નાના મોટા સૌ જાતજાતના વેશ કાઢીને ભૂતોને ભગાડવાના નામે ઘેર ઘેર કેંડીની માગણી કરે છે. “Treat or treat” કહીને ઘરને દરવાજે આવીને ઊભા રહે છે. અંધારું થતા છોકરાઓનો ધસારો રહે છે. તે દિવસે બધા ઘરમાં જાતજાતની ચોકલેટો, પીપરમેંટ, ટોફી વગેરે રાખે છે. નાના છોકરાઓ માબાપ સાથે પહેલા આવી જાય છે.

pumpkinજેને કેંડીઓ વહેંચવી ન હોય તે લોકો ઘરમાં અંધારું રાખે છે. અથવા બીજાને ઘેર પહોંચી જાય છે. તોફાની છોકરાઓ જયાં કેંડી ન મળે ત્યાં ક્યારેક ઈંડા કે ટમેટાં વગેરે ઉડાડી મસ્તી કરે છે. પાર્ટી, ડાંસ, મ્યુઝીક વગેરે પણ ઘણી જગ્યાએ થાય છે.

આ મોસમમાં પંપકીનની (પતકાળુ) પેદાશ વધારે થાય છે. એટલે તેને કોતરી અંદર મીણબત્તી મૂકે છે. તેના પર ચિત્રો પણ કરે છે. જે ઘરના દરવાજા આગળ કે પગથિયા ઉપર સુશોભન તરીકે રાખે છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s