રવીંદરનાથનાં મૌક્તિકો – ૨


માત્ર આશા લઈને હું તારી પાસે આવ્યો.
જાઉં છું ત્યારે મારો વિપુલ સ્નેહ તને અર્પણ છે.

I came to you only with hope in my mind.
I left you leaving my love behind.

[Sparks, 32] તણખલાં, ૧૦૧

blue-line

મારું આખરી વંદન તો તેમને જેમણે મારી અધુરપો
જાણ્યા છતાં મને પ્રેમનો અભિષેક આપ્યો છે.

My last salutations are to them
who knew me imperfect and loved me.

[Fireflies, 252] તણખલાં, ૫૧

blue-line

રવિ તો પ્રભાતે પ્રભાતે
નવલ દેશના નભ-આંગણે ઉદય પામે છે.

The same sun is newly born in new lands
on a ring of endless dawns.

[Lekhand, 50] તણખલાં, ૩૫

blue-line

તણખલાંના સૌજન્યથી, અનુવાદક, જયંત મેઘાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s