હાથ શાળ


હાથ શાળની બનાવટોની વસ્તુઓનો આધાર તેની પહોળાઇ ઉપર છે.

જો નાની શાળમાં પાતળો સુતરાઉ દોરાનો ઉપયોગ કરો, તો તેમાંથી

photo by kokila raval
nani shal, photo by kokila raval

બે-ત્રણ ઇંચ જેટલીજ પહોળાઇનુ વણી શકો. જેમાથી પટ્ટા જવું થાય. આ પટ્ટાને બાજુ બાજુમાં ગોઠવીને સાંધોતો પર્સ જેવી વસ્તુઓ બનાવી શકાય.

moti-shal
moti shal, photo by kokila raval

જો મોટી શાળ વાપરો તો જાડા સુતરાઉ દોરાનો ઉપયોગ કરાય. આમા ઊનનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય. આ હાથ શાળથી ઘણી મોટી વસ્તુઓ બનાવી શકાય.

મેં આ શાળથી હોટ પેડ (જેની ઉપર ગરમ વાસણ મૂકી શકાય), પ્લેસમેટ (ટેબલની સાદડી), ગલ-પટ્ટો, ચશ્માનું ઘરવું, ચોપડીના પૂંઠાંનું કવર, થેલી, પર્સ વગેરે બનાવ્યા છે. જુઓ મારા નમુના…

આ બધું બનાવતી વખતે જુદા જુદા રંગના દોરાની ગૂંથણીથી જુદી જુદી ભાત પાડી શકાય.

એક ચિત્તથી ધ્યાન દઈને કામ કરવામાં આવે તો ભૂલની શક્યતા ઓ છી રહેશે.

આ બે ટેબલ-ટોપ શાળ બેતાવ્યા. ઘણા ઉભી શાળ પણ વાપરે.

photo by kokila raval
ubhi shal, photo by kokila raval

 

-કોકીલા રાવળ

2 thoughts on “હાથ શાળ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s