આજ


આજ

ફૂલડે ભરી ફોરમ જેવી વાવલિયા વિણ સોરે
રહી રહી આ નયણાં બાવર નાવલિયા તુંને ખોળે!

એક દિ’ કેવી ગુંજતી બધી
કુંજ આ કોકિલ-કીરને ગાને
(ને) રણકી રે’તાં કડલા-કાંબી
ક્યાંક જો તારી વેણ ચડી તોફાને!

પણ આજ-
આજતો જોને
ભરી બપોરે ચોગમ કાંઈ તમરા તીખા ં બોલે!

એજ આંબાડાળનો હિંદો,
ખાંત ધરી તે પોર બાંધેલો
કોણ દિયે પણ ટગલી ડાળે
જૈ અડું એવો હેત ભર્યો એક હેલો?!

આજ-
આજ તો હવે
અવળું સવળું ઉર ચગે હાય! યાદ તણા ંહડદોલે!

ફૂલડે ભરી ફોરમ જેવી વાલિયા વિણ સોરે
રહી રહી આ નયણાં બાવર નાવલિયા તુંને ખોળે!

blue-line

પ્રદ્યુમ્ન તનના, ૧૯૬૧, પાનુ ૮૮, “છોળ” ના સૌજન્ય થી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s