ભમરો


ભમરો

બ’ઈ! આ ભમરાને કયમ કાઢું?!
જરી ન જાતો આઘો હું તો ઘણુંય નીર ઉડાડું!

પલક અહીંથી, પલક તહીંથી
લળે વીંઝતો પાંખ્યું,
બે કરથી આ કહો કેટલું
અંગ રહે જી ઢાંકયું?!
જાઉં ગળાબૂડ જળમાં તોયે મુખ તો રહે ઉઘાડું!
બ’ઈ! આ ભમરાને કયમ કાઢું?!

મેલી મનહર ફૂલ પદ્મના
પણે ખીલ્યાં કૈં રાતા,
શુંય બળ્યું દીઠું મુજમાં કે
આમ લિયે અહીં આંટા?
ફટ ભૂંડી! હું છળી મરું ને તમી હસો ફરી આડું!
બ’ઈ! આ ભમરાને કયમ કાઢું?!

blue-line

છોળ, પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, ૧૯૬૦, પાનું ૩૯

One thought on “ભમરો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s