પારિતોષિક પહેલા પતરાં


પારિતોષિક પહેલા પતરાં

આફ્રિકાના ઊંડાણમાં પચાસ વરસ સુધી ગરીબીની, દર્દીઓની, રકતપિત્તિયાંઓની સેવા કરતાં ૧૯૬૫માં સ્વર્ગે સિધાવેલા ડોકટર આલ્બટ શ્વાઇત્ઝર એક દિવસ રકતપિત્તિયાં માટેની હોસ્પીટલનું છાપરું બાંધી રહ્યા હતા. તે વેળાએ સ્વીડનથી ખાસ આવેલ એક સંદેશવાહક તેમની સમક્ષ ખડો થયો અને ખૂબ ખુશાલી દર્શાવતાં બોલ્યો: “હું સ્ટોકહોમથી આવું છું. આપશ્રીને મારે …..”

ડોકટરે વચ્ચે જ કહ્યું: “ઠીક, ઠીક, આ પતરાનો પેલો છેડો જરા પકડવા લાગશો? સારું થયું તમે વખતસર આવી ચડ્યા – એકલે હાથે ખીલા મારતાં મને ફાવતું નહોતું.”

પોતાનો ઉમળકો માંડ શમાવીને પેલા સજ્જને ડોકટર સાહેબને મદદ કરવા માંડી. ખીલા ઠોકાઇ રહ્યા એટલે એણે વાત આગળ ચલાવી: “ડોકટર શ્વાઇત્ઝર, નોબેલ પારિતોષિક સમિતિએ મને આપની પાસે મોકલ્યો છે. આપ સ્ટોકહોમ પધારો અને શાંતિ માટેનું નોબેલ પારિતોષિક સ્વીકારો, એવી સમિતિની વિનંતી છે.”

ડોકટરે સહજભાવે કામમાંથી માથું ઊંચું કરીને કહયું: “હું આવીશ – પણ હમણાં આવીશકાય તેવું નથી. મારે હજી આ મકાન તૈયાર કરવાનું છે. દર્દીઓને બાપડાને બહુ અગવડ પડે છે. તમે મારાવતી સમિતિનો આભાર માનજો…એ પૈસા આ મકાન બાંધવામાં બહુ કામ લાગશે.”

એટલું બોલીને ડોકટર શ્વાઇત્ઝર નીચું ઘાલીને પાછા પતરાં બેસાડવાના કામે લાગી ગયા.

મુકુલ કલાર્થી, અરધી સદીની વાચનયાત્રા, સંપાદક મહેન્દ્ર મેઘાણી, પાનું ૨૫૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s