જોક જંકશન


જોક – જંકશન

yellow-line

ચાર ધામ

ગુજરાતીઓનાં ચાર ધામ …
દીવ , દમણ ને આબુ
અને પોતાના ઘરનું ધાબુ !

yellow-line

સમય

સમયની કિંમત એવા માણસને પૂછો કે જે
સંડાસની બહાર રાહ જોતો ઉભો હોય, અને
‘ઝાડા’ થયા હોય… અને અંદરવાળો ‘કબજિયાત ‘
થી પીડાતો હોય !

~

ગુજરાત સમાચારના સૌજન્યથી
તા. ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬

One thought on “જોક જંકશન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s