આવજો


besanu
original watercolor by Kishor Raval

આવજો !

કોક દી રે નવરાશ વેળાએ
આવજો આંહી નિશંક-
બેસણું કૂણા ઘાસ પરે આ
જામફળીને અંક.

નમતી હશે સાંજ સુનેરી
ઢળતું હશે તેજ,
કોઈ નાનેરા પંખીને બેસણે
પાંદડાં હલશે સ્હેજ.સૂરજ ડૂબે સાવ તે પહેલાં
ઊજળા દિનનું ગીત-
આપણે ધીમે ગાઈ એકાદું
આછેરી લેશું ચિત્ત.

 

જીવનના આ વહેતા પ્રેમનું
દોરશું આછું ચિત્ર,
કોક દી તો નવરાશ વેળાએ
આવો અજાણ્યા મિત્ર!

મકરંદ દવે, જન્મભૂમિ પ્રવાસીના સૌજન્યથી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s