ટ્રીપલ ડિલાઈટ


ટ્રીપલ ડિલાઈટ

triple-delight

 • ત્રણ કપ તલ
 • બે કપ શીંગદાણાં
 • એક કપ ખમણેલું ટોપરૂં તાજું ( ફર્ોઝન પણ ચાલે)
 • ચાર કપ ગોળ (ખમણેલું)
 • એક સ્ટીક (8 oz) બટર
 • ઓપશનલ સૂ્ઠ(1ts) અથવા ( 1/4 ts) એલચી
 1. ફર્ોઝન ટોપરૂં હોય તો આગળથી કાઢીને રાખવુંં.
 2. તલને તડ તડ થાય ત્યાં સુધી શેકીને બાજુમાં મૂકવા.
 3. તેજ વાસણમાં શીંગદાણાં (ફોતરા વગરના) શેકવા.
 4. બંને વસ્તુ ઠંડી થાય એટલે બ્લેન્ડરમાં બ્લેન્ડ કરી લેવા.
 5. તેમાં ટોપરૂં,સૂંઠ, અથવા એલચી નાખી મીશ્રણ તૈયાર કરવું.
 6. ગોળનો ભૂકો કરી જરા ગરમ થાય, સફેદ ફીણ વળે એટલે બટરની સ્ટીક નાખી ઉતારી લેવું. કરેલા મીશ્રણને ગરમ પાયામાં (ગોળમાં) નાખી ચોસલા અથવા તો લાડુ ં વાળવા. ૩૫ થી ૪૦ લાડુ ચિત્રમાં દેખાય છે તેવડા થશે. બાળકોને દૂધમાં આપવાથી સારું પોષણ મળે છે.
 7. શાળામાં ઘણાં બાળકોને શીંગ કે તલની એલર્જી હોય છે એટલે લંચના ડબામાં ન ભરવા.

શેફાલી પટેલ
વીલટન, કનેક્ટીકટ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s