છેલ્લી વિદાય


kabar
original watercolor by Kishor Raval

જ્યારે જિંદગીમાં એવી માંદગી આવે કે જેનો કોઈ ઉપાય ન હોય ત્યારે નળીઓથી જીવવા કરતા મોતને સ્વીકારવું આવકારદાયક છે.

ડોકટર કબોર્કિયનના લેખમાં તેણે એકલે હાથે થોડા દાખલા બેસાડી સાબિત કરી બતાવ્યું.

વધુ માહિતી માટે વાંચો: મુઠ્ઠી-ઉચેંરો-ડૉક્ટર

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s