લાવો પોતાનો (BYOB)


અહીંના સીનિયર સેંટરમાં ઘેરથી પાણી ભરેલી બાટલી લાવનારને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. વધારે જરૂર પડે તો ત્યાંના કુલરમાંથી પાછું પાણી ભરી શકાય. દર મહિને નિયમિત પાણીની બાટલી લાવનારને પાંચ ડોલરનું ઈનામ આપવામાં આવે છે. આ ડોલર્સ સંસ્થા પોતાના જ છાપે. અને તેનો ઉપયોગ સંસ્થા ખાતે જ કરવાનો હોય છે. જેમકે કસરતના ક્લાસ, મૂવી, ખાણી-પીણી તથા બીજા અન્ય ક્લાસમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે.

કોઈ પણ સંસ્થા આ દાખલો અપનાવે તો ઓછા પ્લાસ્ટિક,કાગળના કે સ્ટાયરોફોર્મના પ્યાલા વાપરવા પ્રેરાય. જે પર્યાવરણ માટે લાભદાયક છે. પરિણામે ઝીરો વેસ્ટ અને ઓછા કચરાના ઢગલા થાય તેવા આપણે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

પહેલાના જમાનામાં પતરાળા અને પડિયામાં જમણવાર થતાં. પાણીના લોટા-પ્યાલા ઘેરથી લાવવામાં આવતા. મારી સાસુ તો કાયમ પોતાનો પાણીનો પ્યાલો થેલીમાં ફેરવતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s