કેમ રે આવિયા


51jNSVIRssL._SX380_BO1,204,203,200_કેમ રે આવિયા?

પૂછો કદીક જો, અરે અધીર, કેમ રે આવિયા?
ભલા તુરત તો કહે: ‘સકળ વિશ્વનું સ્વર્ગ છે
અહીં ધરતીપે;’ ‘મજા, બસ અમેરિકામાં મજા;’
‘સ્વતંત્ર થવું ‘તું ;’ ‘ન હાક, હુકમો ન’તા સાંખવાં;’
ન બંધન અહીં; તમે જ તુંબડે તમારે તરો
તમે જ મરતાં બચો,અગર છો ડૂબો;’ ‘છે અહીં
નસીબ નિજ હાથમાં;’ ‘કરવું હોય જે તે કરો.

ગુલામ દિલમાં વિશેષ, અભિલાષી આત્મા વિશે
સદા ધબકતો ઊંડો અમર મંત્ર સ્વાતંત્ર્યનો,
વિમુક્ત મનનો, પરિશ્રમ અને નવોન્મેષનો,
જીવંત અહીં, જે થકી સર્જ્યું રૂડું સ્વર્ગ તે
થયું વિરલ લોકનું અતુલ લક્ષ્ય આકર્ષણ,
થતું પ્રગટ જ્યાં અબાધ બધું વ્યક્તિનું દૈવત,
બન્યું વળી સમષ્ટિનું પ્રગટ, શ્રેષ્ઠ દ્દષ્ટાંત જે.

“અમેરિકા, અમેરિકા” સોનેટ સંગ્રહ ના સૌજન્યથી, નટવર ગાંધી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s