તારા વગર


તારા વગર આ દરિયાનો
તલસાટ જો જરા
ઘુઘવી ઘુઘવીને ઘેલો
ખારો બની ગયો!

tara vagar

૨ – ૧૦ – ૦૬

લક્ષ્મણ રાધેશ્વર
ભાવનગર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s