અતીતનો ઓછાયો


અતીતનો ઓછાયો

photo credit: http://news.law.fordham.edu/wp-content/uploads/2016/04/JailHands_700x330.jpg
photo credit: http://news.law.fordham.edu/wp-content/uploads/2016/04/JailHands_700x330.jpg

જનમટીપનો કેદી.

મીટ માંડી શું જોઇ રહે એ

કાળદિવાલો ભેદી.

ડગ ભરે ત્યાં શ્વાસકેરો

પડછાયો સામે અથડાય,

શમણાંના રંગ નાખી નિ:સાસા

ભાનમાં ડૂબી જાય;

રોજ સૂરજ ના આથમે એનો

પણ રોજ પેટાતી વેદી.

નહોતી એને ત્યારે કાંઇ ગતાગમ

જ્યારે ઝનૂન ચડેલું,

કો’ક અભાગણના સોહાગને

પળમાં જ્યાં નંદવેલું ;

આજ હવે રાહ જોતા ખૂદ એની

નારની સુકાય મહેંદી.

કવિ ઈન્દ્ર ગુહ્યા

“નથી ભરતી, નથી ઓટ”ના સૌજન્યથી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s