ફિલાડેલફિયા ની ઉનાળાની એક બપોર


ગયા વરસે મીનળ Schuylkill નદીની રીવરફેસ્ટમાં ગઈ હતી. આ નદી ફિલાડેલફિયા ની મધ્યમાંથી પસાર થાય છે. આ ઉજવણી Bartram’s Gardensમાં હતી. આ જગ્યાના માલિક, John Bartram, Benjamin Franklinનાં દોસ્ત હતા, જેણે આખી દુનિયામાંથી જુદી જુદી જાતનાં છોડવા લાવી અહીં વાવ્યા હતા.

જ્યાં farm house હતું ત્યાં આજે નાની રેસ્ટોરંટ બનાવી છે. નદી ઉપર દર વરસે બોટની હરીફાઈ ગોઠવાય છે. કાયાક ભાડે પણ મળે છે. ડોનેશન ભેગું કરી તેમાંથી બાળકો માટેની પ્રવૃત્તિ, ખાણી-પીણીના સ્ટોલ, સંગીતની વ્યવસ્થા રાખી આનંદમય વાતાવરણ ઉભુ કરે. નદીની બીજી પાર oil-tanks છે. IMG_2062

ગયા વરસે તે oil refinery વાળાએ  પાડોશી તરીકે મોટું ડોનેશન આપ્યું હતું. પરિયાવરણવાળાએ વાંધો ઉઠાવ્યો કે તેઓ નદીની હવા અને પાણીને બગાડે છે. તેથી તેની પાસેથી ડોનેશન ન લેવું જોઈએ. ગયા વરસે જે બોટને પહેલું ઈનામ મળ્યું હતું તેઓએ બોટ ઉપર પરિયાવરણના વિષે લખાણ લખ્યા હતા . ત્રણ ચાર બોટને સાંકળી આગગાડીનું રૂપ આપ્યું હતું. કારણકે ઓઈલની હેરા ફેરીને કારણે ઘણા અકસ્માત થાય છે.

આ વર્ષે અમે ભર બપોરે ખાસ જોવા ગયા કે ત્યાં શું ચાલી રહ્યું છે.

પાટિયા પરના ડોનરના લીસ્ટમાં અમારી નજર ગઈ. પેલા પાડોશીનું નામ નીકળી ગયું હતું! ગયે વરસે મીનળ તથા તેના મિત્રમંડળે પીટીશન, ઈ-મેઈલ તથા ફોનકોલ કર્યા હતા તેની અસર થઈ લાગી.

અમે ખુશ થઈ તેના માનમાં ત્યાં આઇસક્રીમ ખાધો. ૧૨:૦૦થી ૨:૦૦નો તડકો ખૂબ આકરો લાગ્યો. ઘેર પહોંચી પંખો કરી, પાણી પીને અમે બંને જણાએ વામકુક્ષિ કરી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s