વીરાને


વીરાને, રક્ષા-બંધન નિમિતે

માડીના જાયાની મીઠડી માયા
મહિયરના એ મીઠા સંભારણા….મહિયરના

સુખનો સંતોષ, દુ:ખે આંસુડા લૂછતો
અંતર આરામવા એ અંતરથી પૂછતો
બેનીનો બેલી છે વીર…. મહિયરના

માવતરની પુંજીમાં ભાઈ છે મીઠી વીરડી
રાખડી કાંડે બાંધે બેન, યાદી કરાવે તાજગી
બેનીના અંતરની આશ …. મહિયરની

છૂટે ના છોડાવી એતો લોહીની ગાંઠડી
દૂર હો કે નજદીક, વીરને લાગે બેની મીઠડી
ભાઈ કેરી મમતા ઉભરાય…. મહિયરના

બેનીના પ્રેમથી ગુંથાએલી છે રાખડી
બાંધે છે બેની તેમાં, અંતરની ઊભરાતી લાગણી
કરમાશે ના કદિય, એતો પ્રેમ કેરી પાંખડી
મહિયરના મીઠા સંભારણા

photo credit: http://www.raksha-bandhan.com/meaning-significance-of-raksha-bandhan.html
photo credit: http://www.raksha-bandhan.com/

કવિ: હંસાબેન શાહ
+1-215-954-9446

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s