સૂરજ, ધીમા તપો!


SUN
photo credit: http://4.bp.blogspot.com/-kR4Owpf-9Jk/TaatSNq_LGI/AAAAAAAABSQ/X9BO6Ee3T9Q/s1600/SUN.jpg

સૂરજ, ધીમા તપો !

મારી મેંદીનો રંગ ઊડીજાયરે,
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો!
મારો કંકુનો ચાંદલો ચોળાય રે,
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો!
મારી વેણી લાખેણી કરમાય રે,
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો!

મારી પાની સુંવાળી બળી જાય રે,
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો!
મારા કેમે નો પંથ પૂરા થાય રે,
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો!
જેને શોધું તે દૂર સરી જાય રે,
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો!

‘કનકરજ’, ઝવેરચંદ મેઘાણીની કવિતાની પુસ્તિકા
સંપાદક, મહેન્દ્ર મેઘાણી

ઝવેરચંદ મેઘાણી જયંતી: ૧૭ અોગસ્ટ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s