ગુજરાતી કહેવતો


ગુજરાતી કહેવતો

photo Kokila Raval 2015
photo Kokila Raval 2015
  • પુત્રના લક્ષણ પારણામાં વહુના લક્ષણ બારણામાં.
  • જાનમાં કોઈ જાણે નહી ને વરની ફઈ હું.
  • જાનને જમ્યાનો અને વરને કન્યાનો કોડ.
  • મા તે મા બીજા વગડાના વા.
  • મોસાળે માંડવો અને મા પીરસણે.
  • પિયરમાં માય નહી સાસરિયે સમાય નહી.
  • દીકરીનું સિંમત અને બાપનું બારમું ફરીવાર ન આવે.
  • સો દિન સાસુના એક દિન વહુનો.
  • સૌનું થાય તે વહુનું થાય.
  • માગ્યા વિના મા એ ન પીરસે.

મંજુલા પટેલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s