પ્રભાતના પુષ્પોમાંથી


પ્રભાતના પુષ્પોમાંથીimg_2147

કહેવું છે ઘણું, પણ કહી શકાતું
નથી, ઊર્મિઓને જેવી વાચા આવે
છે કે તરત જ શબ્દો હ્દયમાં
છુપાઈ જાય છે. ચક્ષુઓમાં ચમકાર
પ્રગટે-ન પ્રગટે કે તમે સાવધ બની
જાઓ છો અને જાણે તમારે અને
અમારો એક સાધારણ ઓળખાણ
હોય એવો ભાવ દર્શાવો છો.
અમને જકડી રાખવા છે, પણ એમ
કરતા કોઈ તમને પકડી રાખે છે.

કેવી અજબ રમત તમે શરૂ કરી છે.

દુ:ખ તો આખરે તમારે જ
ભોગવવાનું છે, કારણ કે આવી
રમતથી તમે સાચે જ ઘાયલ થઈ
જાઓ અને હૃદયના પડદા ફાટી
જાય ત્યારે અમારા નામની બૂમ
નહીં પાડતા, કારણ કે એ વખતે
તો અમે તમારી પહેલા જ કોઈ
હકીમની પાસે અમારું દર્દ લઈને
પહોંચી ગયા હોઈશું.

વજુ કોટક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s