સંબંધ


શિયાળામાં ગુજરાત ગઈ ત્યારે પાડોશીના સંબંધોનો અનુભવ થયો.

અમદાવાદમાં સવારના ૬:૩૦ વાગે બસ પકડવાની હતી. હું જેને ઘેર ઉતરી હતી તેને તાજેતરમાં હરનિયાની સર્જરી કરાવેલી એટલે તે મૂકવા આવી શકે તેમ ન્હોતા. તેમણે આગલી સાંજે રિટાયર્ડ પાડોશીને પોતાને ઘેર બોલાવ્યા અને તેમને કહ્યું કે બેનને બસ ડિપો સુધી મૂકી આવવાના છે.

By Muhammad Mahdi Karim (www.micro2macro.net) Facebook Youtube - Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9681439
By Muhammad Mahdi Karim (www.micro2macro.net) Facebook Youtube – Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9681439

એ તો સવારના ૫:૩૦ વાગે હાજર થઈ ગયા. પછી એવે સમયે રીક્ષા શોધવી અઘરી હતી. પાડોશમાં છાપાનો ધંધો કરતાં ભાઈ પાસે પોતાના કામ માટે રીક્ષા રાખેલી. તેઓ ચોકમાં બત્તીના અજવાળે છાપા ગોઠવતા હતા. તેમને પૂછ્યું એટલે એ તરત તૈયાર થઈ ગયા. બંને જણા મને મૂકવા આવ્યા. રીક્ષાવાળાભાઈએ મારી પાસેથી પૈસા ન લીધા. એ અમને મૂકીને પાછા ગયા. પેલા પાડોશી ભાઈ મારી બસ આવે ત્યાં સુધી રોકાણાં અને હું સામાન સાથે બરાબર ગોઠવાય ગઈ પછી તેમણે વિદાય લીધી.

પાડોશીના નાતે આજુબાજુવાળા ચા નાસ્તા માટે પણ મને આમંત્રણ આપી ગયા. ઓછું હોય તેમ એક પાડોશીને ઘેર લગ્ન હતા. તેમાં પણ મને આમંત્રણ મળ્યું!

અમેરિકામાં પાડોશી hello how are you અને have a nice day. સિવાય વધારે વાત ન કરે. ત્યાં સંબંધની તો ક્યાં આશા રાખવી?


અમદાવાદની એક ઘટના, કોકિલા રાવળ, જાન્યુઆરી ૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s