ચિનુભાઇ મોદી


ચિનુભાઇ જ્યારે અમેરિકા આવ્યા ત્યારે અમારે એક મિત્રને ત્યાં સાથે રહેવાનો લ્હાવો મળ્યો. કિશોરની તળપદી ભાષાની વાર્તાઓ વાંચી તેઓ ખુશ થઇ ગયા. “અમે ભાનવગરનાં” પુસ્તકની પસ્તાવના તરત લખી આપી.

અમે ભારત ગયા ત્યારે અમદાવાદમાં બે-ત્રણ વાર મળેલા. સાથે બહાર જમવા પણ ગયા હતા. તેઓ હમેશા મારી યાદગીરીમાં રહેશે.

નીચેનો લેખ ચિત્રલેખામાંથી લીધો છે.


March 23, 2017 – Chitralekha – chitralekha.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s