પુસ્તક પરિચય: The Blood of Flowers


photo: Kokila Raval

વાંચવા જેવુ પુસ્તક.

સત્તરમી સદીની આ વાર્તા દંતકથામાં આવતા lsfahan (Persia) શહેરની છે.

છોકરીની નાની ઉમરમાં બાપ ગુજરી જાય છે. ગામડેથી મા-દીકરી શહેરમાં કાકાને ત્યાં જાય છે. તે જમાનામાં દાયજા (davari)ની પ્રથા હતી. બાપ જીવતા હતાં ત્યારે કાકા સાથે વરસો સુધી સબંધ ન્હોતો. કાકા તેને નોકરની જેમ રાખે છે. દાયજાના પૈસા ભેગા ન કરી શકવાથી તેના લગ્ન થઈ શકે તેમ નથી.

કાકા શાહના રાજ્યમાં જાજમ (carpet) બનાવવાના ડિઝાયનર હતાં. તેની સાથોસાથ મદદ કરતાં કરતાં તે પોતે તેમાં પારંગત થઈ જાય છે. તેને જાજમની ગુથણી કરતાં તો નાનપણથી આવડતું હતું.

મોટી થતાં તેને પૈસાદાર માણસ સાથે (contract marriage) મુદતિયા લગ્ન થાય છે,જે દર ત્રણ મહિને પૈસાના સોદા સાથે સહી સીકા કરીને થાય. પોતાના મરજી વિરૂધના લગ્નમાંથી નીકળવા પોતે સામે ચાલીને લગ્ન ફોક કરે છે. કાકા મા-દીકરીને કાઢી મૂકે છે. તેઓ બીજા ગરીબ દંપતીને ત્યા આશરો મેળવે છે. પૂરૂ થતંુ નહોવાથી તેને ભીખ માગવાનો વારો આવે છે. પછી કેવી રીતે પોતાની મેળે પોતાના માન ગૌરવ અને મોભાવાળી જીંદગી પોતે બનાવે છે…

લેખક: Anita Amirrezvani

પુસ્તક પરિચય: Kokila Raval, કોકિલા રાવળ, kokila@kesuda.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s