પુસ્તક પરિચય: The Art of Hearing Heartbeats


The Art of Hearing Heartbeats, a novel by Jan-Philipp Sendker

જુલિયાના પપ્પા એક સવારે પલાયન થઈ જાય છે. ઘણી તપાસ કર્યા પછી પણ લાપત્તા હોવાથી કોયડાનો ઉકેલ આવતો નથી…

થોડાં વર્ષ પછી જુલિયાને માળિયામાં પત્તરાની ટંકડી ખોલતાં એક પ્રેમપત્ર મળી જાય છે. સરનામુ બર્માનુ હતું…

જુલિયા સારી નોકરી છોડી વ્હાલા પપ્પાનો પત્તો મેળવવા પહાડોની વચ્ચે વસેલાં બર્માના એક નાના ગામમાં પહોંચી જાય છે…

પપ્પા નાનપણમાં આંધળા હતા. જુવાન થતાં તેને એક અપંગ છોકરી સાથે પ્રેમ થાય છે. છોકરી તેની આંખો બને છે. આંધળા હોવાને કારણે તેની શ્રવણશક્તિ ખીલી હતી. તે છોકરીના ધબકારા તથા બીજા ઘણાં બારિક અવાજો સાંભણી શકતાં…

તે અમેરિકા કેવી રીતે આવે છે અને નવી જીંદગીમાં ગોઠવાય છે તેની આ નવલકથા છે. જે બે દેશને રહસ્યમય ગુંથી લ્યે છે.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s