ફિલાડેલફિયામાં પર્યાવરણની પ્રવૃતી


મીનળ રાવળ પર્યાવરણની પ્રવૃતીમાં મશ્ગુલ છે. ૨૧ એપ્રિલે તેણે એંબલર નામના ગામમાં પૃથવી દિવસ માટે બીજાની હારોહાર એક ટેબલ ખુરશી રાખીને સૂર્ય ઉર્જાનો પ્રચાર કર્યો હતો.

તે આવી ઘણી પ્રવૃતિઓ કરે છે.

હાલમાં તે ગેસની પાઈપ લાઈન ફિલાડેલફિયા અને આજુબાજુના ગામ વચેથી પસાર ન થાય તે માટે તેણે ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. કારણ કે ગેસ લાઈનનો અકસ્માત થાય તો ૩૫ માઈલના વિસ્તારમાં તેની અસર પહોંચે તેમ છે. તદઉપરાંત ખેતીવાડીને નુકશાન પહોંચે, પીવાનુ પાણી બગડે અને તેનાથી આવતી શ્વાસની માંદગી પણ આવે. ગવરમેંટ કુદરતી હોનારત માટે ગજ્જબનો ખરચો કરે છે. તેના બદલે સૂર્ય ઉર્જા અને પવન ચક્કીની શક્તિથી અબજો બચી શકે એમ છે. America is ready for 100% renewables.

સેપ્ટા કરીને બસ લાઈનને પણ ઈલેક્ટ્રીક બસ કરવાની મથામણમાં છે. તેના માટે મોરચા પણ માંડે છે.

ઈલેક્ટ્રીક કાર વાપરનારની સુવિધા માટે શહેરમાં જુદા જુદા સ્થળોએ કારને ચાર્જ કરવાના સ્થંભ હોવા જોઈએ તે માટે મેયર સાથે વાટાઘાટ કરે છે.

મીનળ ઈલેક્ટ્રીક કાર અને બાઈસીકલ વાપરે છે. પોતાના ઘર ઉપર સૂર્ય ઉર્જા વાળુ છાપરૂં કરાવે છે.

ઘરમાંથી ગેસ લાઈન કઢાવીને ઈલેક્ટ્રીક લાઈન નાખી છે. સૂર્ય ઉર્જાનું છાપરૂં થશે પછી ઈલેક્ટ્રીકનુ બીલ પણ ઓછું આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s