કેળા-ટમેટાનું શાક


સામગ્રી…

  • ચાર કેળાનાં પતીકા
  • એક મોટું ટમેટું, પાકું સમારેલું 
  • તેલ બે ચમચા
  • એક સૂકુ આખું મરચું
  • રાઈ ૧/૪ ચમચી
  • જરૂ ૧/૪ ચમચી
  • હીંગની જરા છાંટ

રીત…

તપેલીમાં બે ચમચા તેલ મૂકી વઘારની સામગ્રી એક પછી એક નાખવી. રાઈ તડ તડ થાય એટલે સમારેલા ટમેટાનો વઘાર કરવો. જરા હલાવી બે મીનિટ ઢાંકી રહેવા દેવું. ત્યાર બાદ કેળાના પતીકા નાખી, હલાવી, બીજી ત્રણેક મીનિટ ઢાંકીને ચડવા દેવું.

ગરમ પરોઠા સાથે આરોગો.  આ શાક ઠરશે ત્યારે ઘટ્ટ થશે.


લેખક: કોકિલા રાવળ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s