પાણી ગાંડુતૂર ચોતરફ


watercolor: Kishor Raval

પાણી ગાંડુતૂર ચો તરફ,
ઘૂઘવે ઘોડાપૂર ચોતરફ.

પાદરમાં છબછબિયાં કરતી,
એ જ નદી થઈ ક્રૂર ચોતરફ.

માણસ, વૃક્ષો તરણાં જેવાં,
ઘર ઊભાં મજબૂર ચોતરફ.

આભ સમાણાં ખાય લથડિયાં,
ચોમાસું ચકચૂર ચોતરફ.

કશું ન સૂઝે, સઘળું બૂઝે,
નજર પડે જ્યાં દૂર ચોતરફ.

સપનું સાચું પડ્યું નદીનું,
દરિયા જેવું શૂર ચોતરફ.


ગઝલકાર: હર્ષ બ્રહ્મ ભટ્ટ ( ખુદને ય ક્યાં મળ્યો છું? )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s