કહેવતો


  • સોનુ જાણી સંઘર્યું — નીકળ્યું કથીર.
  • સોનું જોઈએ કસી ને માણસ જોઈએ વસી. 
  • સોય પછવાડે દોરો.
  • સોળે સાન વીસે વાન વળ્યાં તો વળ્યાં નહિ તો પથ્થર પહાણ.
  • સૌ ગયાં સગેવગે, વહુ રહ્યાં ઊભે પગે.
  • સૌનુ થશે તે વહુનું થશે.
  • હક્કનું પચે; હરામનું ન પચે.
  • હજાર કામ મૂકીને ના’વું ને સો કામ મૂકીને ખાવું.
  • હમ બી રાણી તુમ બી રાણી કોણ ભરે બેડે પાણી ?
  • હરામનો માલ પચે નહિ.

સંપાદક — કોકિલા રાવળ
પુસ્તક — મોટા કોશ, રતિલાલ નાયક, અક્ષરા પ્રકાશન, અમદાવાદ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s