સંચાર છે ~ પ્રેમનો સંસાર ~ ૨ ગઝલ


સંચાર છે 🌷
કલ્પનાઓ    તર્કનો   શૃંગાર    છે.
સ્વપ્ન  દેખે જે  નયન,  ફનકાર છે.
એષણાં વિચલિત કરી ધબકે હૃદય
થનગને  મકસદ  બની  મલ્હાર  છે.
સાધના     છે   જ્ઞાનની   સંજીવની,
ચેતનામાં      જ્ઞાનનો    ભંડાર    છે.
સ્નેહબંધન    ચિત્તને    ચંદન    કરે,
લાગણીનો    રક્તમાં    સંચાર    છે.
મા,  પિતા,  સાથી,   ગુરૂની   પ્રેરણા
માનવીના   શ્રેષ્ઠ    સર્જનહાર     છે.

પ્રેમનો સંસાર 🌷
પ્રેમનો  સંસાર  નોખો  હોય છે.
લાગણીનો  ઠાર  નોખો  હોય છે.
જિંદગીભર સંગ છે માતા પિતા;
એમનો  સહકાર નોખો  હોય  છે.
ઘર સજે છે આત્મજાના વ્હાલથી;
જીદનો પણ ભાર નોખો હોય છે.
ભાગ્યશાળી છું મળી મૈત્રી ખરી;
બંધુતાનો  સાર  નોખો  હોય  છે.
ક્યાં નડે છે ક્રોધ પણ મનમીતનો;
સ્નેહનો સ્વીકાર નોખો  હોય  છે.
છો  મળે  એકાંત  કોઈ ડર નહીં;
મૌનનો પડકાર  નોખો  હોય છે.

પલ્લવી ગુપ્તા 🌷
Pallavi Gupta from Himmatnagar, Sabarkantha, pallavi.rimzim@gmail.com
introduced by Harish Mahuvakar, Bhavnagar
સંપાદક: કોકિલા રાવળ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s