કાળુડો રંગ


હાં રે મને વા’લો છે
આભમાં ઊભેલી કો વાદળીનો કાળુડો રંગ.

હાં રે બીજો વા’લો છે
હીરલે મઢેલી મધરાતડીનો કાળુડો રંગ.

હાં રે મને વા’લો છે
ભાભી તણા ઘાટા અંબોલડાનો કાળુડો રંગ,

હાં રે બીજો વા’લો છે
માવડીના નેણાંની કીકીઓનો કાળુડો રંગ.

હાં રે મને વા’લો
ગોવાલણીની જાડેરી કામળીનો કાળુડો રંગ,

હાં રે બીજો વા’લો
ગોવાળ! તારી દાઢી ને મુછ કેરો કાળુડો રંગ.

હાં રે મને વા’લો છે
કાગડા ને કોયલની પાંખ તણો કાળુડો રંગ,

હાં રે મને બીજો વા’લો છે
સીદી! તારાં બાળુડાં સીદકાંનો કાળુડો રંગ.

હાં રે મને વા’લો છે
ઈશ્વરે રચેલો રૂડો રૂપાળો કાળુડો રંગ,

હાં રે એક દવલો છે
માનવીના મેલા કો કાળજાનો કાળુડો રંગ.


કવિ: ઝવેરચંદ મેઘાણી ( કિલ્લોલ, 1930 )

સંપાદક: કોકિલા રાવળ.

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “કાળુડો રંગ

  1. અતિ સુંદર કાવ્ય રચના.
    અંતિમ કડીના શબ્દો શું કહી ગયા? સમજાવ્યું નહી.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s