કાવ્યને પામવાની કૂંચી


ઘણાં વરસ પહેલાં એક વિદ્યાર્થીએ કોઈ કાવ્યની એક પંક્તિ દેખાડીને મને પૂછેલું: ‘આનો અર્થ શો થાય?’

Image credit – https://www.quora.com/Why-do-birds-chirp-when-it-s-still-dark-outside

મેં પંક્તિ વાંચી. પંક્તિ આ પ્રમાણે હતી: ‘ચકલીની ચાંચમાંથી સૂરજ નીકળ્યો.’

મેં વળતો સવાલ કર્યો: ‘આમાં ન સમજાય તેવું શું છે?’

‘ચકલીની ચાંચમાંથી તે કંઈ સૂરજ નીકળતો હશે?’એણે તરત જવાબી પ્રશ્ર્ન કર્યો.

તો ચકલીની ચાંચમાંથી શું નીકળે?’ મેં સામો પ્રશ્ર્ન કર્યો.

થોડું વિચારી એણે કહ્યું. ‘અવાજ નીકળે.’

‘ અને સૂરજ ક્યાંથી નીકળે?’ મેં પૂછ્યું.

વળી વિચારીને એણે કહ્યું, ‘ ક્ષિતિજમાંથી.’

‘ચકલીની ચાંચમાંથી અવાજ નીકળે અને ક્ષિતિજમાંથી સૂરજ નીકળે તેવું એક સાથે ક્યારે બને? મેં સીધો સવાલ

મૂક્યો.

‘સવારે.’ એણે એક ક્ષણના પણ વિલંબ વિના જવાબ આપી દીધો.

તો, ચકલીની ચાંચમાંથી સૂરજ નીકળ્યો તેનો અર્થ સવાર થઈ એવો થાય.’

વાત તરત એના ગળે ઊતરી ગઈ. એ કહે. ‘આ રીતે મેં વિચાર્યું નહોતું.’


લેખક: વિનોદ જોશી (ઉદ્ગ્રીવ), ભાવનગર

સંપાદક: કોકિલા રાવળ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s