વંદન અને મંથન


પ્રાર્થનાભૂમી — વંદન અને મંથન

ગાંધીજીના કર્મયોગનો પ્રાણ.સવારે અહીં પ્રાર્થના કરી સૌ આશ્રમમવાસીઓ કામે ચડતા ને સાંજે અહીં જ પ્રાર્થના કરી કામનો હિસાબ માંડતા. ગાંધીજીની કેટલીય આકરી કસોટીઓ, વિટંમબણાઓ વખતે આ સ્થળ સાચા નિર્ણયનું કે મંથનનું સાથી રહ્યું છે.

Prarthana Bhoomi — Prayer and Introspection

The Prarthana Bhoomi (prayer ground) provided the vital force for Gandhiji’s actions and ideals. Members of the ashram began their day by gathering here to pray. In the evening they returned to pray and take stock of the day’s activities. This spot was witness to Gandhiji’s many tribulations, the dilemmas he pondered over and the important decisions he made.

 


ગાંધિજીનો સંદેશ


Source : Gandhi Smarak Sangrahalaya
સંપાદક : કોકિલા રાવળ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s