જૂઠડા સમ — રઠિયાળી રાત


રઠિયાળી રાત — એક ઝવેરચંદ મેઘાણી એ સંપાદન કરેલુ પુસ્તક. તેમાંથી એક કવિતા — જૂઠડા સમ. ઝવેરચંદ મેઘાણીની યાદમાં — ૨૮ ઓગસ્ટ ૧૮૯૬ – ૯ માર્ચ ૧૯૪૭.


પતિના આચરણ પર સ્ત્રીને સંદેહ ઉપજી ચૂક્યો છે. બેવફા સ્વામી જૂઠા સોગંદ ખાઈ ‘તમે મને વ્હાલાની પ્રતીતિ કરાવવા મથે છે. એ કૂપંથે વળેલાને ચતુર ગૃહિણી નિર્મળ ગૃહજીવનની સાચી રસિક્તાની વ્હાલ આપીને – બન્ને જીવન વચ્ચેની વિરોધ બતાવીને પાછો વાળવા મથે છે’.

તમારા સમ જો તમે મને વા’લા!
જૂઠડા સમ શીદ ખાવ છો જી
તમારૂં મન માને ત્યાં જાવ છો.

આવા  તે રૂડા ઓરડા મેલીને
છાપરામાં સૂવા જાવ છો જી.  -તમારૂં મન

આવાં તે રૂડાં દાતણ મેલીને
આવળ બોરડી ચાવવા જાવ છો જી. -તમારૂં મન

આવાં તે રૂડાં નાવણ મેલીને
ખાડે ખાબોચીએ નાવછો જી. -તમારૂં મન

આવાં તે રૂડાં ભોજન મેલીને
ટાઢા ટુકડા ખાવા જાવ છો જી. -તમારૂં મન

આવાં તે રૂડાં પોઢણ મેલીને
ટૂટેલ ખાટલે સૂવા જાવછો જી. -તમારૂં મન


સંપાદક: ઝવેરચંદ મેઘાણી, રઢિયાળી રાત, ૧૯૨૫
સંપાદક:  કોકિલા રાવળ, કેસુડા, માર્ચ ૨૦૨૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s