વાદળ અને મેદાન


તમે લોકો તો વાદળ જેવા છો
હવાઓની સાથે આવ્યાં
થોડીક વાર આકાશ પર છવાઈ રહ્યાં
વરસ્યાં
અને ક્યાંક દૂર દૂર નીકળી ગયાં

અમે મેદાનો જેવા છીએ
પોતાની જગ્યા ઉપર સ્થિર
અને અમને ખબર છે કે
જનારા ફરી પાછા આવતા નથી.

watercolor — Kishor Raval 2008

લેખક : મીના કુમારી અને કંવલ કુંડલાકર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s