પુસ્તક પરિચય — The Secret Life of Bees

૧૯૬૪માં અષ્વેત પ્રજા ભયમાં જીવી રહી હતી. લીલી ઓવેન્સ ચાર વરસની હતી ત્યારે તેની મા ગુજરી ગઈ હતી. દસ વરસ પછી પણ તેને તે દ્રશ્ય નજર સામે તરવર્યું. આ કથા લીલી ઓવેન્સને તેના નાનપણની ઝાંખી કરાવી; તેને તેની માનુ મોત નજર સામે તરવર્યું. તે વખતે અષ્વેત કામવાળી ‘nanny’ તેને માની જેમ સાચવતી હતી. જ્યાં તેમને … Continue reading પુસ્તક પરિચય — The Secret Life of Bees

લઘુકથા — થમ્સ અપ

વાવેલું તરત નજરે ન પડે. ઊગે ત્યાર ખબર પડે. ઘણી વખત ઊગી નીકળ્યું હોય પણ નજરે ન ચડ્યું હોય એમ બને જ છે ને ! મારા ભણાવવાની બાબતમાં આવું બન્યા કરે છે પણ અત્યારે નજરે પડ્યાની વાત છે ! ‘આપણે કામ કરતા હોઈએ તે સ્થળે કેટલાક શિષ્ટાચાર પાળવા જોઈએ. તમે વિદ્યાર્થીઓ છો. તમારું કામ ભણવાનું … Continue reading લઘુકથા — થમ્સ અપ