ગીત એક ગાયું ને વાયરે વાવ્યું…


Photo: Kokila Raval 25 December 2017

અતૂટ એક કાચા સૂતરનો તાંતણો.

હાં રે ઓલી લોઢાની બેડિયુંય તૂટે,
અતૂટ એક કાચા સૂતરનો તાંતણો.

હાં રે ઓલી સોનાની સાંકળી વછૂટે,
અતૂટ એક કાચા સૂતરનો તાંતણો.

હાં રે દુરબળિયાંને બળિયાં શું બાંધે,
અટૂત એક કાચા સૂતરનો તાંતણો.

 

 


કવિ: જુગતરામ દવે
સંપાદક: મહેન્દ્ર મેઘાણી ( ગીત એક ગાયું ને વાયરે વાવ્યું…  ) ના સૌજન્યથી .
સંપાદક: કોકિલા રાવળ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s