કબિતિકા ૧

પાંખડીઓ ચૂંટવાથી પુષ્પનું સૌંદર્ય પામી નથી શકાતું.   By plucking her petals You do not gather the beauty of the flower.   (Stray Birds)   પાષણપથના પગથારે, એકાંતની મરુભૂમીમાં મારો સખા એકલવાયો બેઠો છે. At the end of the stony path, In the country of virgin solitude, My friend is sitting all alone. (Gitanjali) માત્ર … Continue reading કબિતિકા ૧