મારા ગમતા સુવાક્ય — પ્રેમથી પ્રેમ પામીએ

અતિ પરિચયથી અવગણના પેદા થાય છે. -- સૂકિત જહાં ગાંઠ તહાં રસ નહીં , વહીં પ્રિતિ કી હાનિ. -- રહીમ પ્રેમ પામવા કરતાં વિશ્વાસ પામવો એ વધુ મોટો સરપાવ છે. -- અજ્ઞાત પ્રેમ અને વહેમ બંને એક સાથે એક જ હૃદયમાં રહી શકતા નથી. -- ખલીલ જિબ્રાન પ્રેમ છે ત્યાં વહેમ નહીં , વહેમ ત્યાં નહીં પ્રેમ. -- … Continue reading મારા ગમતા સુવાક્ય — પ્રેમથી પ્રેમ પામીએ

કહેવતો

  * ૧ સિંહ મરે પણ ઘાસ ન ખાય * ૨ સુખે સાંભરે સોની ને દુ:ખે સાંભરે રામ * ૩ સુથારનું મન બાવળિયે * ૪ સૂતા જેવું સૂખ નહીં ને મૂઆ જેવું દુ:ખ નહીં * ૫ સૂરજ કાંઈ છાબડે ઢાંક્યો રહે નહીં * ૬ સૂંઠને ગાંગડે ગાંધી ન થવાય * ૭ સેવા કરે તેને મેવા … Continue reading કહેવતો

ગુજરાતી કહેવતો

  લક્કડ કા લાડુ ખાવે વો ભી પસ્તાવે, નખાવે વો ભી પસ્તાવે. ભેંસ ભાગોળે, છાશ છાગોળે, ઘરમાં ધમાધમ. છાશમાં માખણ જાય ને બૈરી ફુવડ કહેવાય. વાંઢાને ઘેર વલોણું નહિને અપાસરે ઢોકળા નહિ. સુતારનું મન બાવળિયે. દરજીનો દિકરો જીવે ત્યાં સુધી સીવે. ધોબીનો કુતરો નહીં ઘરનો નહીં ઘાટનો. ગરજ સરી એટલે વૈદ વેરી. બ્રાહ્મણ ફેરા ફેરવી … Continue reading ગુજરાતી કહેવતો

વધુ કહેવતો

  ગાંડી ડાહીને શિખામણ આપે. નબળો ધણી બૈરી ઉપર શૂરો. કડવું ઓસડ મા પાય. મેલોઘેલો માડીનો, છેલછબીલો લાડીનો. છોરૂ કછોરૂ થાય માવતર કમાવતર ન થાય. જમણમાં લાડુ સગપણમાં સાઢુ. બાપ તેવા બેટા વડ તેવા ટેટા. રાજાને ગમી તે રાણી છાણા વીણતી આણી. છાશ લેવા જવી અને દોણી સંતાડવી. લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે મો ધોવા … Continue reading વધુ કહેવતો