પાણી ગાંડુતૂર ચોતરફ

watercolor: Kishor Raval

પાણી ગાંડુતૂર ચો તરફ,
ઘૂઘવે ઘોડાપૂર ચોતરફ.

પાદરમાં છબછબિયાં કરતી,
એ જ નદી થઈ ક્રૂર ચોતરફ.

માણસ, વૃક્ષો તરણાં જેવાં,
ઘર ઊભાં મજબૂર ચોતરફ.

આભ સમાણાં ખાય લથડિયાં,
ચોમાસું ચકચૂર ચોતરફ.

કશું ન સૂઝે, સઘળું બૂઝે,
નજર પડે જ્યાં દૂર ચોતરફ.

સપનું સાચું પડ્યું નદીનું,
દરિયા જેવું શૂર ચોતરફ.


ગઝલકાર: હર્ષ બ્રહ્મ ભટ્ટ ( ખુદને ય ક્યાં મળ્યો છું? )