તમારા ફુલ

બેન કોકિલા:
આજેજ તારી પાસેથી કિશોરના ‘કેસુડા’ને નવજીવન આપવાના સમાચાર મળ્યા અને તુર્તજ ગુગલ મહારાજના મંદિરે બારણા ખખડાવ્યાં. તમને મા દિકરીને તે માટે ઘણા ઘણા ધન્યવાદો. હવે મિનુને ગુજરાતીની ફાવટ આવી ગઈ છે તો કનુકાકા અને ભારતિકાકી સાથે કોઈક કોઈક વાર વાત કરશેતો ગમશે. અમિતતો સંસર્ગ રાખેજ છે. કિશોર સાથેના બાલપણના ઘણા પ્રસંગો છે પણ તમને સૌને ઈચ્છા હોય ત્યારે જણાવજો.
આષિશ -ભારતિકાકી અને કનુકાકા