તમારા ફુલ

બેન કોકિલા: આજેજ તારી પાસેથી કિશોરના ‘કેસુડા’ને નવજીવન આપવાના સમાચાર મળ્યા અને તુર્તજ ગુગલ મહારાજના મંદિરે બારણા ખખડાવ્યાં. તમને મા દિકરીને તે માટે ઘણા ઘણા ધન્યવાદો. હવે મિનુને ગુજરાતીની ફાવટ આવી ગઈ છે તો કનુકાકા અને ભારતિકાકી સાથે કોઈક કોઈક વાર વાત કરશેતો ગમશે. અમિતતો સંસર્ગ રાખેજ છે. કિશોર સાથેના બાલપણના ઘણા પ્રસંગો છે પણ … Continue reading તમારા ફુલ

તમારા ફુલ

તમારા ફુલ     Great beginning of the story that has never ended and the storyteller will live forever thru the loves of his life....his wife and  daughter....what more tribute can you pay to that special soul that Kishorkaka was.....hats off to you....may kesuda keep its colors forever.....Urmi