શ્રેયા — દિવ્યાક્ષી શુકલ

છબી તારી છબી તારી માવડી, એકડો ઘૂંટાવતી મને લાગે વ્હાલી વ્હાલી, ને સરી પડે ટપ ટપ અશ્રુ-બિન્દુ તારી યાદમાં! પ્રભાતે સંચરે                                                                      … Continue reading શ્રેયા — દિવ્યાક્ષી શુકલ