અમારા બાપુ રવિશંકર રાવળની યાદમાં…

પહેલી ઓગષ્ટ અમારા બાપુ રવિશંકર રાવળની યાદ આવતા તેમની જિંદગીના પ્રસંગો વિષે વાંચતી હતી અને તેમના ચિત્રો જોતી હતી ત્યારે તેમનુ એક રેખાચિત્ર મારા ધ્યાનમાં આવ્યું. રસ પડ્યો એટલે વાંચી ગઈ. રવિશંકર રાવળની આત્મકથા (કલાના પાગરણ) માં વિગતપૂર્વક જે જે લોકો તેની જિદંગીમાં આવ્યા તેનુ બ્યાન પણ કરવામાં આવ્યુ છે. અહીં તો તેમના લગ્નનુ કેવી … Continue reading અમારા બાપુ રવિશંકર રાવળની યાદમાં…

રવિશંકર રાવળની પૂણ્ય તીથિ

In loving memory of our Bapu, Ravishankar Raval Born 1 August 1892 Bhavnagar, Gujarat, India Died 9 December 1977 Ahmedabad, Gujarat, India   with one of his many portraits, this one of poet Narsinh Mehta     જન્મની વિગત ૧૪૧૪, તળાજા મૃત્યુની વિગત ૧૪૮૦, રહેઠાણ જૂનાગઢ, (ગુજરાત, ભારત) હુલામણું નામ નરસૈયો વ્યવસાય કવિ વતન ભાવનગર ધર્મ હિંદુ … Continue reading રવિશંકર રાવળની પૂણ્ય તીથિ