રવીંદરનાથનાં મૌક્તિકો – ૨

માત્ર આશા લઈને હું તારી પાસે આવ્યો.
જાઉં છું ત્યારે મારો વિપુલ સ્નેહ તને અર્પણ છે.

I came to you only with hope in my mind.
I left you leaving my love behind.

[Sparks, 32] તણખલાં, ૧૦૧

blue-line

મારું આખરી વંદન તો તેમને જેમણે મારી અધુરપો
જાણ્યા છતાં મને પ્રેમનો અભિષેક આપ્યો છે.

My last salutations are to them
who knew me imperfect and loved me.

[Fireflies, 252] તણખલાં, ૫૧

blue-line

રવિ તો પ્રભાતે પ્રભાતે
નવલ દેશના નભ-આંગણે ઉદય પામે છે.

The same sun is newly born in new lands
on a ring of endless dawns.

[Lekhand, 50] તણખલાં, ૩૫

blue-line

તણખલાંના સૌજન્યથી, અનુવાદક, જયંત મેઘાણી

ગંગા

સવળી ગંગા

સ્વર્ગે થી ગંગા
વારસોએ ઉતારી
પૂર્વજો તર્યા.

blue-line

અવળી ગંગા

સ્વાતંત્ર્ય ગંગા
પૂર્વજોએ ઉતારી
વારસો તર્યા.

blue-line

લેખક નટવરલાલ બૂચ, છેલવેલલુના સૌજન્યથી, પાનુ ૧૨૬

રવીંદરનાથનાં મૌક્તિકો

વર્ષાજળ ધરતી પર ઊતર્યા અને હળવેકથી બોલ્યા:
‘માડી, ત્યાં સ્વર્ગમાં ગોઠતું નહોતું
એટલે તારે ખોળે પાછા ફર્યા.’

The raindrops kissed the earth
and whispered,
‘We are thy homesick children, mother,
come back to thee from the heaven.’

[Stray Birds, 160]  તણખલાં, ૮

blue-line

અંધારઘેરા અણજાણ મુલકમાં
મારા જીવનનો સારથિ કયો તારક હશે?

Let me think that there is one among
those stars that guides my life through
the dark unknown.

[Stray Birds, 142] તણખલાં, ૧૫

blue-lineજીવન-કહાણીના તાણાવાણા ક્યારેક તૂટે, કદીક સંધાય:
ઘટમાળ તો ચાલ્યા કરે.

The tapestry of life’s story is woven
with the threads of life’s ties
cancelled ever joining and breaking.

[Fireflies, 228] તણખલાં, ૪૮

blue-line

તણખલાંના સૌજન્યથી, અનુવાદક, જયંત મેઘાણી