રવીંદરનાથનાં મૌક્તિકો – ૨

માત્ર આશા લઈને હું તારી પાસે આવ્યો. જાઉં છું ત્યારે મારો વિપુલ સ્નેહ તને અર્પણ છે. I came to you only with hope in my mind. I left you leaving my love behind. [Sparks, 32] તણખલાં, ૧૦૧ મારું આખરી વંદન તો તેમને જેમણે મારી અધુરપો જાણ્યા છતાં મને પ્રેમનો અભિષેક આપ્યો છે. My last salutations … Continue reading રવીંદરનાથનાં મૌક્તિકો – ૨

ગંગા

સવળી ગંગા સ્વર્ગે થી ગંગા વારસોએ ઉતારી પૂર્વજો તર્યા. અવળી ગંગા સ્વાતંત્ર્ય ગંગા પૂર્વજોએ ઉતારી વારસો તર્યા. લેખક નટવરલાલ બૂચ, છેલવેલલુના સૌજન્યથી, પાનુ ૧૨૬

રવીંદરનાથનાં મૌક્તિકો

વર્ષાજળ ધરતી પર ઊતર્યા અને હળવેકથી બોલ્યા: 'માડી, ત્યાં સ્વર્ગમાં ગોઠતું નહોતું એટલે તારે ખોળે પાછા ફર્યા.’ The raindrops kissed the earth and whispered, ‘We are thy homesick children, mother, come back to thee from the heaven.' [Stray Birds, 160]  તણખલાં, ૮ અંધારઘેરા અણજાણ મુલકમાં મારા જીવનનો સારથિ કયો તારક હશે? Let me think that … Continue reading રવીંદરનાથનાં મૌક્તિકો